WERKWIJZE

Psychiatrie en psychotherapie

In mijn behandelvisie staat u als persoon centraal. Uiteraard is alles wat u mij vertelt strikt vertrouwelijk. Gezamenlijk brengen wij uw klachten in kaart, en plaatsen wij uw problemen in de context van uw huidige levensomstandigheden en uw relaties met belangrijke anderen, en ook in de context van uw levensgeschiedenis met oog voor uw talenten, veerkracht en kwetsbaarheden. Bij het gezamenlijk opstellen van een plan van aanpak is uw voorkeur leidend.

Ik hecht aan het opbouwen van een goede samenwerkingsrelatie waarin u zich gehoord, begrepen en gerespecteerd voelt en waarin gewerkt wordt aan de dingen waaraan u wilt werken op een manier die goed bij u aansluit. Regelmatige evaluaties helpen om de voortgang te bewaken en zo nodig behandeldoelen bij te stellen.

Partnerrelatietherapie

In het kennismakingsgesprek (duur: 90 minuten) bespreek ik met u en uw partner wat u bindt, waar u tegenaan loopt, en wat u wilt veranderen, en kijken wij of het “klikt”.
In onderling overleg bepalen wij het focus van de behandeling, de frequentie van de zittingen en de verwachte duur van de behandeling.

Indien mogelijk werk ik met EFT, een therapie die gericht is op herstel van verbondenheid en vertrouwen in uw relatie en emoties als ingang neemt tot verandering. Eerst zal ik samen met u en uw partner interactiepatronen verhelderen die tot conflicten en emotionele verwijdering leiden. U leert deze patronen herkennen en onderbreken.
Vervolgens zal ik met u onderzoeken wat uw dieper liggende behoeften en verlangens zijn en u helpen om deze uit te spreken naar uw partner. Een EFT sessie duurt 75 minuten, en over het algemeen zijn minimaal 10 zittingen nodig.

Gezinstherapie

In gesprekken met u en uw naasten streef ik naar een goede samenwerking, waarbij ik mij in een ieder inleef. Samen met u onderzoeken wij wat u als probleem ervaart, wat er goed gaat, en welke behoeften en verwachtingen u heeft. Het maken van een genogram, d.w.z. een visuele weergave van familierelaties, kan helpen om complexe familiepatronen te verhelderen, hulpbronnen op te sporen, en om te spreken over emotioneel beladen onderwerpen.

Supervisie

Supervisie zie ik als een interactioneel leerproces waarin reflectie n.a.v. concrete werkervaringen op het functioneren van de therapeut in opleiding centraal staat waardoor hij theorie, methoden en technieken met eigen krachten en talenten kan integreren en zich kan ontwikkelen.

Systemische supervisie behelst m.i. aandacht voor circulaire processen, interacties in het clientsysteem, de relatie tussen het systeem en de supervisant, de invloed van de werksetting c.q. de opleidingsfase, oog voor parallel processen op diverse niveaus, het innemen van een metapositie, het ontwikkelen van meervoudige perspectieven, intergenerationele invloeden, luisteren naar de innerlijke dialoog, onderzoeken van de invloed van contextvariabelen, zoals gender, ethniciteit, sociaaleconomische klasse.

De leerdoelen dienen als leidraad. Ik besteed aandacht aan het opbouwen van een goede supervisierelatie. Tussenevaluaties borgen de kwaliteit van het supervisie proces. Het bespreken van reflectieverslagen en het gezamenlijk bekijken van vooraf geselecteerde fragmenten van opnames van therapiezittingen zijn vaste onderdelen van supervisiezittingen.

Leertherapie

In leertherapie staat u als persoon met uw relaties in heden en verleden centraal. Leertherapie helpt uw functioneren in relatie tot het beroep van psychiater c.q. psychotherapeut c.q. systeemtherapeut helder in kaart te brengen en te onderkennen waartoe u hulpverleningsrelaties aangaat. Ook doet u ervaring op met de positie van cliënt binnen de psychotherapeutische relatie. Ik vind het belangrijk om een goede samenwerkingsrelatie op te bouwen en om goed aan te sluiten bij uw vragen en behoeften.