Privacyverklaring

Katharina Trede​ , psychiater, gevestigd te Nieuwe Herengracht 3, 1011 RJ te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34379732, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe ik met informatie over personen omga, zoals bedoeld in de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing

De privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie ik persoonsgegevens verwerk:
a. (potentiële) patiënten;
b. bezoekers aan mijn praktijk;
c. deelnemers aan bijeenkomsten in mijn praktijk;
d. alle overige personen die met mij contact opnemen of van wie ik persoonsgegevens verwerk.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Ik verwerk persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.

3. Doeleinden verwerking

Ik verwerk persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor afspraken en verstrekken van informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd.

4. Rechtsgrond

Ik verwerk persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de
toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een afspraak of bijeenkomst.

5. Verwerkers

Ik kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van mij persoonsgegevens verwerken. Ik sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Deze verwerkers zijn Medicore, Telepsy en Vecozo.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Ik deel persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Ik deel geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Doorgifte buiten de EER

Ik geef in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draag ik ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

8. Bewaren van gegevens

Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Ik hanteer in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

9. Wijzigingen privacystatement

Ik kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op mijn website gepubliceerd. De huidige privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht mij te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact met mij opnemen met een schriftelijk verzoek. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop ik persoonsgegevens verwerk, kunt u contact opnemen door een schriftelijk verzoek te sturen naar Plantage Middenlaan 18, 1018 DD Amsterdam. Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).